Hon’ble Governor Sri Keshari Nath Tripathi at IEM-UEM Pavilion in Kolkata Book Fair.

Hon’ble Governor Sri Keshari Nath Tripathi at IEM-UEM Pavilion in Kolkata Book Fair.