Musical performances mark ‘Bijaya Sammelani’ at IEM, Management House Campus

Musical performances mark ‘Bijaya Sammelani’ at IEM, Management House Campus